Event Detail

Description:

大家大大話話讀左十幾年書,究竟有冇老師教過大家何謂「理財」呢?

偏偏「理財」係每個人都需要…

不論係「個人」還係「做生意」,一齊黎與導師研究下~

Date:
23/10/2021
Time:
2:00 pm
-
4:00 pm
Location:
網上進行(Teams)
Address:
Seats:
Fee:
Register:
報名:

名額已滿

報名等待確認中。

報名確認,你已成功報名。

你的報名已被取消,請與職員聯絡。

報名請先登入。

nil
status:'1'status:'1'
2